RODO

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z HYDROGRAFUS Damian Kociołek. Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacją.

Informacja o przetwarzaniu danych.

  1.  Administratorem Twoich danych osobowych jest firma „HYDROGRAFUS Damian Kociołek, NIP: 585-132-49-75 z siedzibą w ul. Kolberga 14a/7, 81-881 Sopot, e-mail: [email protected]
  2. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia. Aby sprawdzić jakie dane przechowujemy, udaj się na do strony Prośba o dostęp do danych” (tylko dla zalogowanych użytkowników) i postępuj zgodnie z instrukcją.
  3. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym od 25.05.2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku celach tj. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym a także w celach związanych z marketingiem produktów i usług Administratora.
  5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu oraz realizacji usług.
  6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (wyraziłeś zgodę na przetwarzanie w celu odpowiedzi na pytanie w formularzu), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Administrator będzie korzystał z Twoich danych w celu informowania o swoich nowych ofertach handlowych)
  7. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi związane z marketingiem naszych produktów i usług.
  8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie to niezbędne dla celów udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu nie dłużej niż do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie
Przewiń do góry